Διοίκηση Εφετείου

Το Εφετείο Θεσσαλονίκης διοικείται από Τριμελές Συμβούλιο (έναν Πρόεδρο Εφετών και δύο Εφέτες), το οποίο εκλέγουν ανά διετία οι υπηρετούντες στο Εφετείο Θεσσαλονίκης δικαστικοί λειτουργοί.

Πρόεδρος:  Καλλιρόη Χειμαριού, Πρόεδρος Εφετών

Μέλη:  α)  Κλεόβουλος-Δημήτριος Κοκκορός, Εφέτης
β)  Μαρία Χασιρτζόγλου, Εφέτης