Ειδικό Γραφείο Προμηθειών

4ος όροφος Δικαστικού Μεγάρου Θεσσαλονίκης

Στο Τμήμα αυτό υπάγεται κάθε εργασία και ενέργεια σχετική: α) με την τήρηση βιβλίου Κινητής Περιουσίας (Επίπλων και Σκευών) και β) με την ανάθεση υπηρεσιών καθαριότητας, συντήρησης ηλεκτρομηχανολογικού εξοπλισμού και εγκαταστάσεων, ανελκυστήρων, εξοπλισμού πληροφορικής, μηχανών γραφείου, κλιματιστικών μηχανημάτων, πυρασφάλειας, φύλαξης, προμήθειας γραφικής ύλης, αναλώσιμων υλικών των ως άνω μηχανημάτων ή εγκαταστάσεων και ειδών υγιεινής ή καθαριότητας, την διενέργεια των σχετικών κατά περίπτωση διαγωνισμών και την διαχείριση κάθε τακτικής ή έκτακτης επιχορήγησης για την αντιμετώπιση των ανωτέρω αναγκών, που αφορούν τις ανάγκες των Υποθηκοφυλακείων, των Ιατροδικαστικών Υπηρεσιών, των Εταιρειών Προστασίας Ανηλίκων, καθώς και κάθε άλλης Υπηρεσίας αρμοδιότητος Υπουργείου Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων της Περιφέρειας του Εφετείου Θεσσαλονίκης, πλην του Πρωτοδικείου Θεσσαλονίκης, της Εισαγγελίας Πρωτοδικών Θεσσαλονίκης και των Ειρηνοδικείων και Πταισματοδικείων της έδρας. Το τμήμα αυτό στελεχώνεται από ένα προϊστάμενο, που ορίζεται κατά τις διατάξεις του Κώδικα Δικαστικών Υπαλλήλων και από δικαστικούς υπαλλήλους, κατά την κρίση του Τριμελούς Συμβουλίου Διεύθυνσης του Εφετείου.