Πολιτικό Τμήμα

    Στο Πολιτικό Τμήμα της Γραμματείας του Εφετείου Θεσσαλονίκης, το οποίο βρίσκεται στον 3ο όροφο του Δικαστικού Μεγάρου Θεσσαλονίκης, υπάγεται η κατάθεση εφέσεων, κλήσεων ματαιωθεισών υποθέσεων προς προσδιορισμό, αιτήσεων καθορισμού οριστικής τιμής μονάδος απαλλοτριώσεων, προσφυγών αιτήσεων αναψηλαφήσεων, ανακοπών ερημοδικίας, αναιρέσεων, η καταχώριση αυτών στα οικεία βιβλία και στα αντίστοιχα πινάκια, η χορήγηση  επικυρωμένων και μη αντιγράφων των παραπάνω δικογράφων, η συμμετοχή σε πολιτικές συνεδριάσεις, η κατάθεση προτάσεων, σύνταξη πρακτικών, σύνταξη στατιστικών δελτίων, η χορήγηση πιστοποιητικών περί ασκήσεως ή μη ενδίκων μέσων, απογράφων, όρκιση πραγματογνωμόνων, τήρηση βιβλίου πράξεων Προέδρου, βιβλίου αντεφέσεων και βιβλίου παραιτήσεως από τα ένδικα μέσα.