Πολιτικό Τμήμα

3ος όροφος Δικαστικού Μεγάρου Θεσσαλονίκης

Στο Τμήμα αυτό υπάγεται η κατάθεση εφέσεων, κλήσεων ματαιωθεισών υποθέσεων προς προσδιορισμό, αιτήσεων καθορισμού οριστικής τιμής μονάδος απαλλοτριώσεων, προσφυγών αιτήσεων αναψηλαφήσεων, ανακοπών ερημοδικίας, αναιρέσεων, η καταχώριση αυτών στα οικεία βιβλία και στα αντίστοιχα πινάκια, η χορήγηση επικυρωμένων και μη αντιγράφων των παραπάνω δικογράφων, η συμμετοχή σε πολιτικές συνεδριάσεις, η κατάθεση προτάσεων, σύνταξη πρακτικών, σύνταξη στατιστικών δελτίων, η χορήγηση πιστοποιητικών περί ασκήσεως ή μη ενδίκων μέσων, όρκιση πραγματογνωμόνων, τήρηση βιβλίου πράξεων Προέδρου, βιβλίου αντεφέσεων και βιβλίου παραιτήσεως από τα ένδικα μέσα. Η καθαρογραφή των αποφάσεων του Εφετείου επί πολιτικών υποθέσεων, η επιμέλεια για τη θεώρηση και υπογραφή τους, η χορήγηση απογράφων και αντιγράφων αποφάσεων και η αρχειοθέτηση των αποφάσεων.