Τμήμα Εκκαθάρισης Ποινικών Υποθέσεων

4ος όροφος Δικαστικού Μεγάρου Θεσσαλονίκης

Με αρμοδιότητα την εκκαθάριση των αποληψίμων των ποινικών αποφάσεων, την βεβαίωσή τους στα αρμόδια Δημόσια Ταμεία Εισπράξεων και την καταχώρισή τους στα οικεία Βιβλία, την εκκαθάριση και βεβαίωση των επιβαλλομένων χρηματικών ποινών, και λοιπών εσόδων, τη σύνταξη των ενδίκων μέσων κατά αποφάσεων όλων των ποινικών δικαστηρίων. Την αποστολή αρμοδίως των δικογραφιών επί των αποφάσεων των οποίων ασκήθηκαν ένδικα μέσα και την αλληλογραφία, την φύλαξη πάσης φύσεως Πειστηρίων. Το Τμήμα τούτο διευθύνεται από διαχειριστή (Ταμία) θέση που ειδικά προβλέπεται από τον παρόντα Κανονισμό σύμφωνα με τη διάταξη του άρθρου 12 του Νόμου 1810/1988. Κύρια απασχόληση του διαχειριστή (Ταμία) είναι η διαχείριση χρημάτων από την εκκαθάριση των απολήψιμων των διαφόρων ποινικών αποφάσεων του Εφετείου Θεσσαλονίκης σ’ ολόκληρη τη διάρκεια της θητείας του στο παραπάνω Τμήμα. Με πράξη του προέδρου του τριμελούς συμβουλίου διεύθυνσης του Εφετείου Θεσσαλονίκης θα ορίζεται ο αρμόδιος στο Τμήμα τούτο διαχειριστής (ταμίας).