Υγειονομικοί Κανόνες

Σύμφωνα με τις ισχύουσες ΚΥΑ:

1.     Οι δικαστικοί λειτουργοί, οι δικηγόροι, οι σπουδαστές και οι πολίτες υποχρεούνται, κατά την είσοδό τους στο Δικαστικό Μέγαρο Θεσσαλονίκης, να επιδεικνύουν (σε έγχαρτη ή ψηφιακή μορφή):

α)     πιστοποιητικό εμβολιασμού, ή

β)     πιστοποιητικό νόσησης, ή

γ)     βεβαίωση αρνητικού εργαστηριακού ελέγχου για κορωνοϊό COVID-19, είτε με τη μέθοδο PCR εντός 72 ωρών πριν την είσοδο είτε ελέγχου ταχείας ανίχνευσης αντιγόνου κορωνοϊου COVID-19 (rapid test) εντός 48 ωρών πριν την είσοδο.

Κατ΄ εξαίρεση, αρκεί η επίδειξη δήλωσης αποτελέσματος αυτοδιαγνωστικού ελέγχου (self test) τελευταίου 24ώρου, στις κάτωθι περιπτώσεις:

α)     Για ανήλικους.

β)     Κατάθεση στα αστικά δικαστήρια υπό την προϋπόθεση ότι έχουν εξαιρετικά επείγοντα χαρακτήρα: i) αίτησης προσωρινής δικαστικής προστασίας (ασφαλιστικά μέτρα, αίτηση αναστολής κ.λπ.) με αίτημα προσωρινής διαταγής ή ii) αίτησης εκούσιας δικαιοδοσίας με αίτημα προσωρινής διαταγής ή iii) αυτοτελούς αιτήματος προσωρινής διαταγής.

γ)     Συζήτηση προσωρινής διαταγής, με εξαιρετικά επείγοντα χαρακτήρα.

δ)     Κατάθεση και συζήτηση αγωγών του άρθρου 22 του ν. 1264/1982 (Α΄ 79).

ε)     Παράσταση πληρεξουσίων δικηγόρων, κατηγορουμένων και μαρτύρων ενώπιον Εισαγγελέα ή και Ανακριτή σε ποινικές υποθέσεις διαδικασίας αυτοφώρου, πλημμελημάτων και κακουργημάτων.

Ο έλεγχος γνησιότητας του πιστοποιητικού ή της βεβαίωσης, ταυτόχρονα με την ταυτοπροσωπία του κατόχου, θα ελέγχονται από προσωπικό εταιρίας φύλαξης (security), εξουσιοδοτημένο προς τον σκοπό αυτό.

Στα πρόσωπα που δεν είναι εφοδιασμένα με το κατάλληλο πιστοποιητικό ή βεβαίωση, θα απαγορεύεται η είσοδος εντός του Δικαστικού Μεγάρου.

Ειδικά στους δικαστικούς υπαλλήλους και στους λοιπούς εργαζομένους, εφαρμόζονται αναλόγως οι διατάξεις που ρυθμίζουν τη πρόσβαση των μόνιμων εκπαιδευτικών στις εκπαιδευτικές δομές και ειδικότερα τα οριζόμενα στα άρθρα 3 (περ. Α παρ. 1 και 3 και περ. Γ) και 22 της με αριθμ. Δ1α/Γ.Π.οικ.55254/9.9.2021 (ΦΕΚ Β΄ 4187/10.9.2021) κοινής υπουργικής απόφασης, όπως εκάστοτε ισχύει.

2.     Είναι υποχρεωτική η χρήση μη ιατρικής μάσκας από όλους τους εισερχομένους στο Δικαστικό Μέγαρο Θεσσαλονίκης και καθ΄ όλη τη διάρκεια παραμονής τους εντός αυτού.

3.     Είναι υποχρεωτική η χρήση των αλκοολούχων αντισηπτικών διαλυμάτων που είναι τοποθετημένα στην είσοδο του Μεγάρου.

4.     Είναι υποχρεωτική η τήρηση απόστασης 1,5 μέτρου μεταξύ των φυσικών προσώπων εντός όλων των χώρων του Δικαστικού Μεγάρου.

5.     Η είσοδος στα γραφεία του Δικαστικού Μεγάρου γίνεται ανά ένα άτομο μόνο και μετά από συνεννόηση με τον αρμόδιο υπάλληλο.

6.     Ο ανώτατος αριθμός των εισερχομένων εντός των δικαστικών αιθουσών είναι δεκαπέντε (15) άτομα. Κατ΄ εξαίρεση, ο αριθμός των ατόμων στην αίθουσα μπορεί να υπερβεί τα δεκαπέντε (15), εάν κατά την κρίση του προεδρεύοντος του δικαστηρίου η παρουσία των ατόμων αυτών είναι απολύτως αναγκαία. Για τον υπολογισμό του παραπάνω ορίου δεν συμπεριλαμβάνονται δικαστές, εισαγγελείς και δικαστικοί υπάλληλοι.

7.     Οι εισερχόμενοι εντός του Δικαστικού Μεγάρου αδιακρίτως υποβάλλονται σε θερμομέτρηση.