Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Συμβάσεως (ΕΕΕΣ)

Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Συμβάσεως (ΕΕΕΣ), το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο μέρος/Παράρτημα της με αριθμ. 2482/2017 προκήρυξης ηλεκτρονικού διεθνούς ανοικτού διαγωνισμού καθαριότητας 26 εποπτευομένων φορέων του Εφετείου Θεσσαλονίκης (pdf)