Διακήρυξη δημόσιου ενιαίου συνοπτικού μειοδοτικού διαγωνισμού για την προμήθεια φωτοαντιγραφικού χαρτιού Α3 και Α4 σε 45 εποπτευόμενους φορείς του Εφετείου Θεσσαλονίκης

Η με αριθμ. πρωτ. 3098/2017 Διακήρυξη δημόσιου ενιαίου συνοπτικού μειοδοτικού διαγωνισμού για την προμήθεια φωτοαντιγραφικού χαρτιού Α3 και Α4 σε σαράντα πέντε (45) εποπτευόμενους φορείς του Εφετείου Θεσσαλονίκης (pdf)