Ανακοίνωση συλλογής προσφορών για την τεχνική υποστήριξη υλικού μέρους πληροφορικής (Hardware) 46 εποπτευομένων φορέων του Εφετείου Θεσσαλονίκης

Η με αριθμ. πρωτ. 1525/24-4-2018 Ανακοίνωση συλλογής προσφορών για την τεχνική υποστήριξη υλικού μέρους πληροφορικής (Hardware) 46 εποπτευομένων φορέων του Εφετείου Θεσσαλονίκης (pdf)

Η με αριθμ. πρωτ. 1378/2018 προκήρυξη ηλεκτρονικού ανοικτού διεθνούς μειοδοτικού δημόσιου διαγωνισμού για την καθαριότητα των 26 εποπτευομένων φορέων του Εφετείου Θεσσαλονίκης

Η με αριθμ. πρωτ. 1378/2018 προκήρυξη ηλεκτρονικού ανοικτού διεθνούς μειοδοτικού δημόσιου διαγωνισμού για την καθαριότητα των 26 εποπτευομένων φορέων του Εφετείου Θεσσαλονίκης (pdf)

Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Προμήθειας/espd-request_1378/2018, αναπόσπαστο μέρος της ανωτέρω προκήρυξης (pdf)

Διευκρινίσεις επί της με αριθμ. πρωτ. 1378/2018 προκήρυξης ηλεκτρονικού ανοικτού διεθνούς μειοδοτικού δημόσιου διαγωνισμού για την καθαριότητα των 26 εποπτευομένων φορέων του Εφετείου Θεσσαλονίκης (pdf)

 

Τελικά αποτελέσματα πανελλήνιου διαγωνισμού υποψήφιων δικηγόρων β΄ εξεταστικής περιόδου 2017

Στην ιστοσελίδα του Υπουργείου Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων δημοσιεύθηκε ο πίνακας των επιτυχόντων του πανελλήνιου διαγωνισμού υποψηφίων δικηγόρων της β΄ εξεταστικής περιόδου έτους 2017 (pdf)