Διευκρίνιση επί της με αριθμ. πρωτ. 2551/20-7-2020 διακήρυξης διαγωνισμού καθαριότητας, ύστερα από σχετικό ερώτημα οικονομικού φορέα

Δημοσιεύθηκε από

ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΚΟΛΙΟΥΣΗ

Γραμματέας ΠΕ Εφετείου Θεσσαλονίκης