Διευκρίνιση επί της με αριθμ. πρωτ. 2551/20-7-2020 διακήρυξης διαγωνισμού καθαριότητας, ύστερα από σχετικό ερώτημα οικονομικού φορέα