Η με αριθμ. πρωτ. 3302/2020 διακήρυξη διενέργειας δημόσιου συνοπτικού μειοδοτικού διαγωνισμού για την προμήθεια φωτοαντιγραφικού χαρτιού Α3 και Α4 σε 47 εποπτευόμενους φορείς του Εφετείου Θεσσαλονίκης