Ανακοίνωση για πολιτικά δικαστήρια 29.3.2021

Μετά τη δημοσίευση της με αριθμ. Δ1α/Γ.Π.οικ. 18877/26.3.2021 ΚΥΑ (ΦΕΚ 1194/27.3.2021 Β΄), όλες οι υποθέσεις του Γ΄ Πολιτικού Τμήματος του Εφετείου Θεσσαλονίκης της δικασίμου της 29.3.2021 αποσύρονται.