Ανακοίνωση για πολιτικά δικαστήρια 4.3.2021

Μετά τη δημοσίευση της με αριθμ. Δ1α/ΓΠ.οικ.13805/3.3.2021 Κ.Υ.Α. (ΦΕΚ 843 Β΄),

οι υποθέσεις ενώπιον του Ε΄ Πολιτικού Τμήματος

της δικασίμου της 4.3.2021 ΑΠΟΣΥΡΟΝΤΑΙ.