Πολιτικό Τμήμα Ε΄ 4.3.2021 (ανακοίνωση 4.3.2021)

Μετά τη δημοσίευση της με αριθμ. Δ1α/ΓΠ.οικ.13805/3.3.2021 Κ.Υ.Α. (ΦΕΚ 843 Β΄), οι υποθέσεις ενώπιον του Ε΄ Πολιτικού Τμήματος της δικασίμου της 4.3.2021 ΑΠΟΣΥΡΟΝΤΑΙ.