Δ΄- ΔΜ΄ Πολιτικό Τμήμα 5.4.2021

Μετά τη δημοσίευση της με αριθμ. Δ1α/Γ.Π.οικ.20651/2.4.2021 Κ.Υ.Α. (ΦΕΚ 1308/3.4.2021 Β΄), σε συνδυασμό με τη με αριθμ. Δ1α/Γ.Π.οικ.18877/26.3.2021 Κ.Υ.Α. (ΦΕΚ 1194/27.3.2021 Β΄), όλες οι υποθέσεις του Δ΄ και ΔΜ΄ Πολιτικού Τμήματος του Εφετείου Θεσσαλονίκης της δικασίμου της 5.4.2021 αποσύρονται.