Διακήρυξη διενέργειας ηλεκτρονικού δημόσιου διαγωνισμού κάτω των ορίων για την προμήθεια γραφικής ύλης σε πενήντα (50) εποπτευόμενους φορείς του Εφετείου Θεσσαλονίκης (αριθμ. πρωτ. 672/2022)

Διακήρυξη διενέργειας ηλεκτρονικού δημόσιου διαγωνισμού κάτω των ορίων για την προμήθεια γραφικής ύλης σε 50 εποπτευόμενους φορείς του Εφετείου Θεσσαλονίκης (αριθμ. πρωτ. 672/2022 και α/α 155304 Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.)