Διακήρυξη ηλεκτρονικού διεθνούς ανοικτού μειοδοτικού διαγωνισμού για την ανάθεση υπηρεσιών καθαριότητας 26 εποπτευομένων φορέων του Εφετείου Θεσσαλονίκης (CPV : 90911200-8) με αριθμ. πρωτ. 3118/2022 (22PROC010963159)

Ευρωπαϊκό Ενιαίο Εγγραφο Σύμβασης (ΕΕΕΣ)-αναπόσπαστο μέρος της με αριθμ. 3118/2022 (22PROC010963159) διακήρυξης καθαριότητας 26 εποπτευομένων φορέων του Εφετείου Θεσσαλονίκης