Διακήρυξη δημόσιου συνοπτικού μειοδοτικού διαγωνισμού για την προμήθεια αναλωσίμων εκτυπωτών σε 47 εποπτευόμενους φορείς του Εφετείου Θεσσαλονίκης

Η με αριθμ. πρωτ. 3302/2020 διακήρυξη διενέργειας δημόσιου συνοπτικού μειοδοτικού διαγωνισμού για την προμήθεια φωτοαντιγραφικού χαρτιού Α3 και Α4 σε 47 εποπτευόμενους φορείς του Εφετείου Θεσσαλονίκης

Διευκρίνιση επί της με αριθμ. πρωτ. 2551/20-7-2020 διακήρυξης διαγωνισμού καθαριότητας, ύστερα από σχετικό ερώτημα οικονομικού φορέα

Ανακοίνωση συλλογής γραπτών προσφορών για προμήθεια ειδών καθαριότητας και ευπρεπισμού σε 48 εποπτευόμενους φορείς του Εφετείου Θεσσαλονίκης

Διακήρυξη (αρ. πρωτ. 2551/2020) ηλεκτρονικού διεθνούς ανοικτού μειοδοτικού διαγωνισμού για την ανάθεση υπηρεσιών καθαριότητας 26 εποπτευομένων φορέων του Εφετείου Θεσσαλονίκης

Διακήρυξη δημόσιου συνοπτικού διαγωνισμού για τη συντήρηση του Η/Μ εξοπλισμού και των εγκαταστάσεων θέρμανσης-ψύξης του Δικαστικού Μεγάρου Θεσσαλονίκης

Διακήρυξη δημόσιου συνοπτικού διαγωνισμού (αρ. πρωτ. 1355/2020) για τη συντήρηση του Η/Μ εξοπλισμού και των εγκαταστάσεων θέρμανσης-ψύξης του Δικαστικού Μεγάρου Θεσσαλονίκης (pdf)

Διακήρυξη διενέργειας δημόσιου συνοπτικού μειοδοτικού διαγωνισμού προμήθειας γραφικής ύλης σε 47 εποπτευόμενους φορείς του Εφετείου Θεσσαλονίκης

ΠΡΟΣΟΧΗ! Διευκρίνιση επί της με αρ. 6919/ 13-11-2019 (19PROC005856321) Πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την ετήσια συντήρηση των ανελκυστήρων πέντε (5) εποπτευομένων φορέων του Εφετείου Θεσ/κης

Διευκρίνιση επί της με αρ. πρωτ. 6919/ 13-11-2019 (19PROC005856321) Πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την ετήσια συντήρηση των ανελκυστήρων πέντε (5) εποπτευομένων φορέων του Εφετείου Θεσ/κης (pdf)

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τη συντήρηση των ανελκυστήρων πέντε (5) εποπτευομένων φορέων του Εφετείου Θεσσαλονίκης

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τη συντήρηση των ανελκυστήρων πέντε (5) εποπτευομένων φορέων του Εφετείου Θεσσαλονίκης (pdf)

Διευκρίνιση επί της ανωτέρω πρόκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τη συντήρηση των ανελκυστήρων πέντε (5) εποπτευομένων φορέων του Εφετείου Θεσσαλονίκης (pdf)

Διευκρινίσεις επί της με αριθμ. 3960/2019 διακήρυξης συνοπτικού διαγωνισμού για προμήθεια αναλωσίμων εκτυπωτών σε 46 εποπτευόμενους φορείς του Εφετείου Θεσσαλονίκης

Διευκρινίσεις επί της με αριθμ. 3960/2019 διακήρυξης συνοπτικού διαγωνισμού για προμήθεια αναλωσίμων εκτυπωτών σε 46 εποπτευόμενους φορείς του Εφετείου Θεσσαλονίκης (pdf)