Αρχείο

Διακήρυξη διενέργειας ηλεκτρονικού ανοικτού μειοδοτικού διαγωνισμού για τη συντήρηση (εργασία και υλικά) των μονίμων συστημάτων αυτόματης πυρόσβεσης του Δικαστικού Μεγάρου Θεσσαλονίκης (αριθμ. πρωτ. 731/2022)

Διακήρυξη διενέργειας ηλεκτρονικού ανοικτού μειοδοτικού διαγωνισμού για τη συντήρηση (εργασία και υλικά) των μονίμων συστημάτων αυτόματης πυρόσβεσης του Δικαστικού Μεγάρου Θεσσαλονίκης (αριθμ. πρωτ. 731/2022 και α/α 155994 Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.)

Διακήρυξη διενέργειας ηλεκτρονικού δημόσιου διαγωνισμού κάτω των ορίων για την προμήθεια γραφικής ύλης σε πενήντα (50) εποπτευόμενους φορείς του Εφετείου Θεσσαλονίκης (αριθμ. πρωτ. 672/2022)

Διακήρυξη διενέργειας ηλεκτρονικού δημόσιου διαγωνισμού κάτω των ορίων για την προμήθεια γραφικής ύλης σε 50 εποπτευόμενους φορείς του Εφετείου Θεσσαλονίκης (αριθμ. πρωτ. 672/2022 και α/α 155304 Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.)

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος υποβολής προσφορών για τη συντήρηση του Ηλεκτρομηχανολογικού Εξοπλισμού και των συστημάτων ψύξης-θέρμανσης του Δικαστικού Μεγάρου Θεσσαλονίκης (αριθμ. πρωτ. 264/2022)

Ανακοίνωση εκδήλωσης ενδιαφέροντος και συλλογής προσφορών για την προμήθεια φωτοαντιγραφικού χαρτιού Α3 και Α4 σε πενήντα (50) εποπτευόμενους φορείς του Εφετείου Θεσσαλονίκης (αριθμ. πρωτ. 3743/6-10-2021)