Διευκρινίσεις επί της με αριθμ. πρωτ. 2482/2017 προκήρυξης ηλεκτρονικού διεθνούς ανοικτού δημόσιου διαγωνισμού για την καθαριότητα 26 εποπτευομένων φορέων του Εφετείου Θεσσαλονίκης (σχετ. α/α 44485 ΕΣΗΔΗΣ)

Διευκρινίσεις επί της με αριθμ. πρωτ. 2482/2017 προκήρυξης ηλεκτρονικού διεθνούς ανοικτού δημόσιου διαγωνισμού για την καθαριότητα 26 εποπτευομένων φορέων του Εφετείου Θεσσαλονίκης (σχετ. α/α 44485 ΕΣΗΔΗΣ) (pdf)

Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Συμβάσεως (ΕΕΕΣ)

Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Συμβάσεως (ΕΕΕΣ), το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο μέρος/Παράρτημα της με αριθμ. 2482/2017 προκήρυξης ηλεκτρονικού διεθνούς ανοικτού διαγωνισμού καθαριότητας 26 εποπτευομένων φορέων του Εφετείου Θεσσαλονίκης (pdf)

Ηλεκτρονικόs Δημόσιοs Διεθνήs Διαγωνισμόs, με σύντμηση προθεσμιών, για την ανάδειξη αναδόχου παροχής υπηρεσιών καθαρισμού (CPV 90911200-8) 26 δικαστικών υπηρεσιών-εποπτευομένων φορέων του Εφετείου Θεσσαλονίκης

Αριθμ. πρωτ. 2482/2017 Προκήρυξης  Ηλεκτρονικού Δημόσιου Διεθνή Διαγωνισμού, με σύντμηση προθεσμιών, για την ανάδειξη αναδόχου παροχής υπηρεσιών καθαρισμού (CPV 90911200-8) σε 26 δικαστικές υπηρεσίες-εποπτευόμενους φορείς του Εφετείου Θεσσαλονίκης (pdf)

Διευκρίνιση για την με αριθμ. 1806/25-5-2017 πρόσκληση υποβολής προσφορών για προμήθεια φωτοαντιγραφικού μηχανήματος του Εφετείου Θεσσαλονίκης

Διευκρίνιση για την με αριθμ. 1806/25-5-2017 πρόσκληση υποβολής προσφορών για προμήθεια φωτοαντιγραφικού μηχανήματος του Εφετείου Θεσσαλονίκης (pdf)

Πρόσκληση υποβολής προσφορών για απευθείας ανάθεση προμήθειας φωτοαντιγραφικού μηχανήματος του Εφετείου Θεσσαλονίκης

Πρόσκληση υποβολής προσφορών για απευθείας ανάθεση προμήθειας φωτοαντιγραφικού μηχανήματος του Εφετείου Θεσσαλονίκης (pdf)

Προκήρυξη δημόσιου συνοπτικού μειοδοτικού διαγωνισμού για την τεχνική υποστήριξη υλικού μέρους πληροφορικής (Hardware) του Εφετείου Θεσσαλονίκης

Προκήρυξη δημόσιου συνοπτικού μειοδοτικού διαγωνισμού για την τεχνική υποστήριξη υλικού μέρους πληροφορικής (Hardware) H/Y, περιφερειακών μηχανημάτων και της δικτυακής καλωδίωσης 46 δικαστικών υπηρεσιών που ανήκουν στην αρμοδιότητα του Εφετείου Θεσσαλονίκης (pdf)

Ηλεκτρονικός ανοικτός διεθνής μειοδοτικός διαγωνισμός για την καθαριότητα 26 εποπτευομένων φορέων του Εφετείου Θεσσαλονίκης

Προκήρυξη ηλεκτρονικού ανοικτού διεθνούς μειοδοτικού διαγωνισμού για την ανάθεση υπηρεσιών καθαριότητας 26 εποπτευομένων φορέων του Εφετείου Θεσσαλονίκης (pdf)

Ανακοίνωση συλλογής σφραγισμένων προσφορών για ενιαία ανάθεση προμήθειας ειδών υγιεινής και καθαριότητας 44 εποπτευομένων φορέων του Εφετείου Θεσσαλονίκης

Ανακοίνωση συλλογής σφραγισμένων προσφορών για ενιαία ανάθεση προμήθειας ειδών υγιεινής και καθαριότητας 44 εποπτευομένων φορέων του Εφετείου Θεσσαλονίκης  (pdf)

Διακήρυξη πρόχειρου ενιαίου μειοδοτικού διαγωνισμού για τη συντήρηση των ανελκυστήρων πέντε (5) εποπτευομένων φορέων του Εφετείου Θεσσαλονίκης

Διακήρυξη πρόχειρου ενιαίου μειοδοτικού διαγωνισμού για τη συντήρηση των ανελκυστήρων πέντε (5) εποπτευομένων φορέων του Εφετείου Θεσσαλονίκης, διάρκειας ενός (1) έτους (pdf)

Προκήρυξη ηλεκτρονικού ανοικτού μειοδοτικού διαγωνισμού για τη συντήρηση του Η/Μ εξοπλισμού και των εγκαταστάσεων θέρμανσης, ψύξης εννέα (9) δικαστικών υπηρεσιών αρμοδιότητας του Εφετείου Θεσσαλονίκηςς

Προκήρυξη ηλεκτρονικού δημόσιου ανοικτού μειοδοτικού διαγωνισμού για τη συντήρηση του Ηλεκτρομηχανολογικού εξοπλισμού και των εγκαταστάσεων θέρμανσης, ψύξης εννέα (9) δικαστικών υπηρεσιών αρμοδιότητας του Εφετείου Θεσσαλονίκης (pdf)