Διοικητικό Τμήμα

3ος όροφος Δικαστικού Μεγάρου Θεσσαλονίκης

Στο Τμήμα αυτό υπάγεται κάθε εργασία και ενέργεια σχετική με τη Διοίκηση του Εφετείου Θεσσαλονίκης. Η τήρηση του πρωτοκόλλου αλληλογραφίας του Προέδρου του Τριμελούς Συμβουλίου Διεύθυνσης του Εφετείου και του Προϊσταμένου Διευθύνσεως της Γραμματείας και η δημοσίευση των αποφάσεων του Τριμελούς Συμβουλίου Διεύθυνσης και των πράξεων και αποφάσεων του Προέδρου. Οι εργασίες του Γραφείου Γραμματείας Επιθεώρησης του άρθρου 81 παρ. 3 ν. 1756/1988. Η Γραμματεία της Ολομέλειας του Εφετείου και του Συμβουλίου Εφετών του άρθρου 76 παρ. 2 του ν. 1756/1988. Η Γραμματεία των Επιτροπών για τη διοίκηση, διαχείριση και λειτουργία του Δικαστικού Μεγάρου Θεσσαλονίκης. Η Γραμματεία του Πενταμελούς Πειθαρχικού Συμβουλίου του Εφετείου Θεσσαλονίκης του άρθρου 95 παρ. 11 του ν. 1756/1988. Η Γραμματεία του Πενταμελούς Υπηρεσιακού Συμβουλίου του άρθρ. 23 του ν. 2812/2000 (και ως Πειθαρχικού). Η γραμματειακή υποστήριξη για τη διενέργεια πειθαρχικών προκαταρκτικών εξετάσεων κατά δικαστικών λειτουργών και υπαλλήλων. Η κλήρωση των συνθέσεων των ποινικών δικαστηρίων και των συμβουλίων. Η γραμματειακή υποστήριξη των Προέδρων Εφετών που διενεργούν επιθεώρηση στα Πρωτοδικεία και Ειρηνοδικεία της Περιφέρειας του Εφετείου. Η τήρηση (και σε ηλεκτρονική μορφή) του μητρώου, των ατομικών υπηρεσιακών φακέλων και των αδειών Δικαστών και Υπαλλήλων. Η κατάρτιση της μηνιαίας υπηρεσίας των δικηγόρων για αυτεπάγγελτο διορισμό στα ποινικά δικαστήρια του Εφετείου. Η διεκπεραίωση αιτήσεων πολιτών χαμηλού εισοδήματος για παροχή νομικής βοήθειας στο πλαίσιο του ν. 3226/2004. Η παραλαβή δικαιολογητικών δικηγόρων για αμοιβή τους από αυτεπάγγελτο διορισμό. Η διενέργεια εκλογών (βουλευτικών, τοπικής αυτοδιοίκησης, ευρωεκλογών, αιρετών εκπροσώπων υπηρεσιακών συμβουλίων, τριμελούς συμβουλίου διεύθυνσης Εφετείου). Οι εκθέσεις της γραμματείας. Η όρκιση δικαστών, υπαλλήλων, δικηγόρων και δικαστικών επιμελητών. Οι εργασίες σχετικά με τη μετακίνηση δικαστών εκτός έδρας, για τη συγκρότηση δικαστηρίων. Η τήρηση εθιμοτυπίας. Τα αντικείμενα του προβλεπόμενου από το άρθρο 20 του ν. 1756/1988 Γραφείου Νομολογίας και Έρευνας. Η γραμματειακή υποστήριξη του Σωματείου «Ταμείο Ενίσχυσης και Αλληλοβοήθειας Δικαστικών Λειτουργών Εφετείου Θεσσαλονίκης». Κάθε εργασία που ανάγεται στην αρμοδιότητα των Επιμελητών Δικαστηρίων του Εφετείου.