Ποινικό Τμήμα

Το Ποινικό Τμήμα, ένα από τα οκτώ (8) Τμήματα της Γραμματείας του Εφετείου Θεσσαλονίκης, το οποίο βρίσκεται στον 4ο όροφο του Δικαστικού Μεγάρου Θεσσαλονίκης, είναι αρμόδιο για τη συμμετοχή των υπαλλήλων στις συνεδριάσεις των Δικαστηρίων (Τριμελούς, Τριμελούς Α΄ Βαθμού, Πενταμελούς, Μικτού Ορκωτού Εφετείου και Ανηλίκων), την κατάρτιση υπηρεσίας  Γραμματέων  έδρας, την παραλαβή των δικογραφιών και την καταχώριση των αποφάσεων όλων των Ποινικών Δικαστηρίων στα οικεία βιβλία, τη σύνταξη και υποβολή μηνιαίων αναβλητικών αποφάσεων, τη σύνταξη και υποβολή των στατιστικών πινάκων και την υποβολή των στατιστικών δελτίων, την τήρηση αρχείου του τρέχοντος έτους, καθώς και οποιαδήποτε άλλη εργασία που έχει σχέση με τα παραπάνω αντικείμενα, ως και τη σύνταξη και υποβολή των Δελτίων Ποινικού Μητρώου.

Ώρα έναρξης όλων γενικά των συνεδριάσεων στα  Ποινικά Δικαστήρια του Εφετείου Θεσσαλονίκης ορίζεται η ενάτη (9η) πρωινή.