Ανακοίνωση για πολιτικά δικαστήρια 22.3.2021

Μετά τη δημοσίευση της με αριθμ. Δ1α/Γ.Π.οικ.17698/19.3.2021 ΚΥΑ (ΦΕΚ 1076/20.3.2021 Β΄), όλες οι υποθέσεις του Δ΄ και ΔΜ΄ Πολιτικού Τμήματος του Εφετείου Θεσσαλονίκης της δικασίμου της 22.3.2021 αποσύρονται.

Οι προσωρινές διαταγές που έχουν χορηγηθεί και έχουν ισχύ έως τη συζήτηση της υπόθεσης, παρατείνονται οίκοθεν με απόφαση του Προέδρου Υπηρεσίας, ο οποίος ορίζει τη διάρκεια της παράτασης.