Διακήρυξη δημόσιου συνοπτικού διαγωνισμού για τη συντήρηση του Η/Μ εξοπλισμού και των εγκαταστάσεων θέρμανσης-ψύξης του Δικαστικού Μεγάρου Θεσσαλονίκης

Διακήρυξη δημόσιου συνοπτικού διαγωνισμού (αρ. πρωτ. 1355/2020) για τη συντήρηση του Η/Μ εξοπλισμού και των εγκαταστάσεων θέρμανσης-ψύξης του Δικαστικού Μεγάρου Θεσσαλονίκης (pdf)

ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Σύμφωνα με το άρθρο τρίτο της αριθμ Δ1α/ΓΠ.οικ 17734 Κ.Υ.Α. των Υπουργών Εθνικής Αμυνας-Υγείας-Δικαιοσύνης  [Φ.Ε.Κ. 833/12.3.2020] οι δίκες ενώπιον των πολιτικών δικαστηρίων  ΑΝΑΣΤΕΛΛΟΝΤΑΙ  από τις 13.3.2020 έως και τις 27.3.2020.

Διακήρυξη διενέργειας δημόσιου συνοπτικού μειοδοτικού διαγωνισμού προμήθειας γραφικής ύλης σε 47 εποπτευόμενους φορείς του Εφετείου Θεσσαλονίκης

ΠΡΟΣΟΧΗ! Διευκρίνιση επί της με αρ. 6919/ 13-11-2019 (19PROC005856321) Πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την ετήσια συντήρηση των ανελκυστήρων πέντε (5) εποπτευομένων φορέων του Εφετείου Θεσ/κης

Διευκρίνιση επί της με αρ. πρωτ. 6919/ 13-11-2019 (19PROC005856321) Πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την ετήσια συντήρηση των ανελκυστήρων πέντε (5) εποπτευομένων φορέων του Εφετείου Θεσ/κης (pdf)

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τη συντήρηση των ανελκυστήρων πέντε (5) εποπτευομένων φορέων του Εφετείου Θεσσαλονίκης

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τη συντήρηση των ανελκυστήρων πέντε (5) εποπτευομένων φορέων του Εφετείου Θεσσαλονίκης (pdf)

Διευκρίνιση επί της ανωτέρω πρόκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τη συντήρηση των ανελκυστήρων πέντε (5) εποπτευομένων φορέων του Εφετείου Θεσσαλονίκης (pdf)

Διευκρινίσεις επί της με αριθμ. 3960/2019 διακήρυξης συνοπτικού διαγωνισμού για προμήθεια αναλωσίμων εκτυπωτών σε 46 εποπτευόμενους φορείς του Εφετείου Θεσσαλονίκης

Διευκρινίσεις επί της με αριθμ. 3960/2019 διακήρυξης συνοπτικού διαγωνισμού για προμήθεια αναλωσίμων εκτυπωτών σε 46 εποπτευόμενους φορείς του Εφετείου Θεσσαλονίκης (pdf)

Διακήρυξη συνοπτικού διαγωνισμού για την προμήθεια αναλωσίμων εκτυπωτών 46 εποπτευομένων φορέων του Εφετείου Θεσσαλονίκης

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για υποβολή προσφορών για την προμήθεια φωτοαντιγραφικού χαρτιού Α4 και Α3 σε σαράντα έξι (46) δικαστικά καταστήματα που ανήκουν στην αρμοδιότητα του Εφετείου Θεσσαλονίκης